Tài nguyên cho các doanh nghiệp và tài sản đa gia đình – Tiếng Việt (Vietnamese)

 

Descriptions of these resources in English can be found at www.RecyclingRulesAC.org/resources.

 

Tổng quan về các quy tắc tái chế cho doanh nghiệp
(Overview of Business Recycling Rules)

 

Tài liệu 1 trang này tóm tắt các yêu cầu tuân thủ và nêu bật các tài nguyên có sẵn để giúp các kinh kinh doanh tuân thủ Pháp lệnh.

Người kiểm duyệt sẽ phát tài liệu này nếu họ nói chuyện với các liên hệ kinh doanh nghiệp trong quá trình kiểm tra của mình.

Danh bạ nhà cung cấp dịch vụ
(Service Provider Directory)

 

Các công ty chở rác thải, rác tái chế và rác hữu cơ khác nhau tùy theo khu vực. Sử dụng danh sách liên hệ này để đặt dịch vụ thu gom mới hoặc điều chỉnh các dịch vụ hiện có.

Dán đề can miễn phí cho thùng
(Free Stickers for Bins)

 

Hãy đảm bảo rằng tất cả các thùng được dán bảng rõ ràng bằng cách sử dụng bảng dán giống như những cái miễn phí trong hình. Dán bảng  ở ít nhất hai bên thùng phòng trường hợp thùng bị xoay.

Trợ giúp thực hành, miễn phí tại nơi của bạn
(Free Hands-On Help at Your Site)

 

Đội ngũ thực địa am hiểu của chúng tôi, tách biệt với nhân viên thực thi, sẵn sàng giúp bạn xác định nhu cầu dịch vụ thu gom rác hữu cơ và tái chế, có thể giảm hóa đơn rác hàng tháng của bạn. Họ cũng có thể giúp thiết lập các thùng rác và biển báo trong nhà, và đào tạo nhân viên, người thuê nhà và nhà thầu để phân loại đúng cách.

Hướng dẫn nhanh để hiết lập thùng rác trong nhà
(Quick Guide to Setting-up Indoor Bins)

 

Sử dụng hướng dẫn từng bước và bảng tính này để giúp xác định số lượng thùng chứa rác tái chế, rác hữu cơ và rác thải trong nhà và các biển báo cần thiết để thiết lập thành công địa điểm của bạn.

Thùng rác thực phẩm trong nhà miễn phí
(Free Indoor Food Scraps Bins)

 

Trong thời gian giới hạn, chúng tôi sẽ cung cấp thùng rác thực phẩm trong nhà miễn phí, trị giá lên đến $500 cho mỗi kinh doanh được phê duyệt. Có sẵn một loạt các thùng chứa và nắp.

 

Video Hướng dẫn (Instructional Videos)

 

Loạt video gồm 3 phần này cung cấp tổng quan về Quy tắc Tái chế ở Quận Alameda, các bước để thiết lập thùng rác tái chế và rác hữu cơ trong nhà và cách phân loại hợp lý để tuân thủ luật pháp. Hãy sử dụng các video này để làm công cụ hữu ích để đào tạo nhân viên mới hoặc sử dụng làm lời nhắc hàng năm cho nhân viên, người thuê nhà và nhà thầu (chẳng hạn như nhân viên bảo vệ).